1. Informace o kupujícím a prodávajícím

1. Provozovatel webových stránek www.mobiljednoduse.cz a online kurzů: Tomáš Kramný, IČ 87827786, se sídlem: Příčná 242, 747 91 Štítina, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Provozovatel” / „Prodávající”).

2. Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a v oblasti služeb nabízených na webové stránce www.mobiljednoduse.cz v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) , postup při uzavírání kupních smluv mezi Provozovatelem jako prodávajícím a kupujícím, jakož i vztahy z této smlouvy vzniklé. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající, tj. Tomáš Kramný prodá zboží na základě kupní smlouvy nebo objednávky podle těchto Všeobecných obchodních podmínek (VOP). Pokud je mezi stranami dohodnuta odchylná úprava, má tato úprava před VOP přednost.

3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

4. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Informace o produktech a službách

Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží nebo nabízených služeb na internetových stránkách www.mobiljednoduse.cz (dále jen „webové stránky“) – online kurzy, členství a zboží osobního rozvoje. Produkty a služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu.

3. Ochrana autorských práv

Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

4. Objednávka a zrušení objednávky

 1. Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a bere na vědomí zpracování osobních údajů.
 2. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 4. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká založením objednávky, jež Kupujícímu provedl přes objednávkový formulář.
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 6. Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky stanovené v akceptaci objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na 14 kalendářních dnů od objednání.

5. Dodání zakoupeného zboží/služby

Není-li ujednáno jinak, je po úspěšném provedení a potvrzení platby Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba, a to nejpozději do 48 hod. od potvrzení platby.

6. Platby

 1. Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena doručením potvrzující zprávy emailem. V případě neúspěšné úhrady/platby je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.
 2. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate, která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb.
 3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 1 ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  1. Členství v základním kurz: Online kurz Mobil jednoduše je dodán zdarma bez časového omezení.
  2. Členství v pokročilých kurzech: Platba za členství v pokročilých online programech Mobil jednoduše je hrazena předem pomocí platební brány ComGate. Půlroční členství znamená členství na 180 kalendářních dnů. Roční členství znamená členství na 365 kalendářních dnů.
  3. Prodloužení členství (opakovaná platba): V případě, že předmětem koupě je členství na omezenou dobu, používá se zde opakované platby k prodloužení členství. Vyplněním objednávkového formuláře Kupující dává souhlas, aby byl členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) vystaven a zaslán Kupujicímu. Systém před koncem platnosti členství automaticky zašle e-mail s podklady pro uhrazení prodloužení členství. Faktura je vystavena na základě podkladů z první objednávky. Zaplacením se provede prodloužení předplatného.
  4. Ukončení členství a zrušení prodloužení členství : Členství může Kupující kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na adrese podpora@mobiljednoduse.cz. Ukončením členství je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen. V případě neuhrazení vystaveného dokladu bude Kupujícímu automaticky ukončeno členství. Ukončením členství se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo.
 4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny služby/zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

7. Reklamační řád, odstoupení od smlouvy

 1. Kupující  bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Po objednání zboží/služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od zaplacení. 
 3. Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu podpora@mobiljednoduse.cz s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.
 4. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu podpora@mobiljednoduse.cz.
 5. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.
 6. V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný, např. technický problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese podpora@mobiljednoduse.cz.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u Prodávajícího.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy podpora@mobiljednoduse.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 4. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 5. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu a změny těchto VOP.
 7. Ostatní vztahy prodávajícího a kupujícího, zde neuvedené, se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
 8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. května 2021.